info@viaexim.com
+90 551 555 11 88
 

Vizyon ve Misyonu doğrultusunda tüm gelişmeleri takip ederek, en verimli satın alma,ithalat ve ihracat faaliyetlerinin yürütülmesini ve organizasyonunu sağlamak.

1.     Yurtdışı siparişlerinin zamanında, doğru ve olması gereken formatta siparişlerin geçilmesi, gelecek malzemelerinin termin tarihlerinin ayarlanması, yurtdışından gelen bilgilerin detaylandırılarak rapor halinde ilgili birimlerl paylaşılması.ve buna bağlı olarak tüm ithalat işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak
2.     Yurtdşından gelen askıda kalan siparişler ( Backorder Report)  raporunun ilgili departmanlarla paylaşılması
3.     Yurtdışı siparişler için gerekli yazışmaların yapılması
4.     Gümrükçü ile bağlantının kurulması
5.     İthalat ile ilgili gereken her türlü evrakın işlemin tamamlanması (Garanti Belgesi ya da TSE belgesi gibi)

 
VİAEXİM, ihracatçı firmamızın potansiyel taşıyan pazarlara yönlendirilmesini teminen kapsamlı pazara giriş faaliyetleri yürütülmektedir. Bu çerçevede, 2017 yılında oluşturulan pazara giriş koordinasyon yapısı ve söz konusu yapının üst düzeyli karar alma organı VİAEXİM tarafından hedef ve öncelikli ülkelerin belirlenmesi ve ihracatçılarımızın karşılaştığı pazara giriş engellerinin tespit edilerek bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
Dış İlişkiler ve Proje Geliştirme VİAEXİM, Türkiye ürünlerini ulusal ve uluslararası rekabetçilik ve yenilikçilik kapasitelerinin arttırılmasına yönelik çalışmalarda bulunur. 
pazar bulma , araştırma ve karşılıklı görüşme hertürü ticari ürünleri temin edip ihracatını ve ithalatını gerçekleştirmek.
Dış İlişkiler 
External Affairs
External Relations and Project Development VİAEXİM is working to increase the national and international competitiveness and innovation capacities of Turkish products.marketing, researching and mutual negotiations to provide all kinds of commercial products and to realize their exports and imports.

DIŞ TİCARET UZMANI

Günümüzde, ekonomik ve endüstriyel yapıdaki küresel değişimler, rekabet ve uyum sorunu gündemin ön sıralarında yer almaktadır. Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, küresel ticaret ve rekabetin giderek ön plana çıktığı uluslararası ortamda disiplinlerarası sinerjiden yararlanan yeni bir uzmanlık alanıdır.

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Ana Dalı’nın amacı, 21. Yüzyılın küresel rekabet ortamına hızla ayak uydurabilecek, uluslararası ticaret ve uluslararası pazarlamanın getirdiği fırsatlar, riskler, sorunlar ve sorumlulukları analiz ederek stratejik kararlar verebilecek, uluslararası şirket ve kurumların talep ettiği Uluslararası Ticaret ve Pazarlama bizim işmizdir.
FOREIGN TRADE SPECIALIST
Today, global changes in the economic and industrial structure, competition and adaptation are at the forefront of the agenda. International Trade and Marketing is a new area of expertise that benefits from interdisciplinary synergies in an international environment where global trade and competition are increasingly prominent.

The aim of the International Trade and Marketing Department is to provide the strategic decisions by analyzing the opportunities, risks, problems and responsibilities of international trade and international marketing, which can rapidly adapt to the global competitive environment of the 21st century, a nod.
- Pazarlama:
         
malın, ürünün, hizmetin vb. satışını artırmak , piyasa durumunu ve gereksinimini saptama, tanıtma, paketleme gibi etkinliklerin tümü.
Uluslararası pazarlama faaliyetlerini işletmesi adına başarılı bir biçimde gerçekleştirmekle sorumlu tüm yüksek ve orta kademe yöneticilerinin çeşitli özel niteliklere sahip olması gerekir. Öncelikle sağlam bir pazarlama bilgisine sahip olmak, başka bir ifade ile pazarlama kavram ve tekniklerine tam anlamı ile hakim olmak son derece önemlidir. Çünkü günümüzdeki teknolojik gelişmeler ve kızışan rekabet sonucunda çözülmesi gereken problemler genellikle üretim değil pazarlama kökenlidir.
Bunun yanı sıra, ülkelerin kültürleri arasındaki farklılıklar, pazarlanan mal ve hizmetler ile pazarlama yöntemlerini etkiler. Bu nedenle her ülkenin gelenek, görenek, tutum, alışkanlık ve davranışları, nüfusun gelişimi, dağılımı, ırk, sosyal sınıflar, aile sistemleri, sosyal değerler ve normlar uluslar arası pazarlama alanında özellikle incelenmelidir. Yöneticiler, farklı kültürlü işletme ortamlarında yönetim ve iletişim becerilerini geliştirmeli ve her farklı ülke pazarında yürüteceği pazarlama faaliyet ve stratejilerini o ülkenin özgün koşullarıyla uyumlaştırmalıdırlar.
- Depo satışı:
          pazarlama firmalarının tercih ettiği bir satış yöntemidir.ürün depodan kullanıcı müşteriye ve ya satıcıya temin edilmetedir
- Havuz görevi görme:
         
bilgileri toplamak ve birarada değerlendirme
- Küçük miktarlar halinde satış:
         
pazarlama ve satış tekniklerine dayanarak tüccar - toptancı ve kullanıcıya ve perakendeciye hitap ettmekteiz.
- Fiyat istikrarı:   
         
enflasyon kişi ve kurumların yatırım ve tasarruf kararlarının almalarını etkilemektedir.
değişken ya da yüksek enfilasiyon uzun vadeli yatırım planlarını olumsuz etkiler, yatırımcıları karamsalığa iter.
enfilasiyon devamlı olarak düşük seviyede tutulması gelecekteki fiyatların tahmin edilebilir olmasını sağlar , bu durumda yatırım ve tesaruf yapılırken düşünülen belirsizliklerin ortadan kakması  açısından önemlidir.
- Risk üstlenme:  

          1- Mala İlişkin Riskler
Satış sözleşmesi hükümlerine göre malın ihracatçının sorumluluğunda olan teslim noktasına kadar getirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek her türlü riskler ihracatçıya, teslim noktasından sonraki zararlar ise ithalatçı şirkete aittir. Mala ilişkin riskler, dış ticaret işlemlerinin yürütülmesinde aracı olan bankanın tamamen kontrolü dışında olduğundan, bu konuda ihracatçı veya ithalatçının gerekli tedbirleri alması zorunlu olmaktadır. Bu çeşit risklerin yönetiminde sigorta kuruluşları, taraflara yardımcı olabilmektedir.

         2- Ödemeye İlişkin Riskler
Uuslararası ticarette, karşı tarafın ödemeyi yapamamasına neden olan durumlardır. Bunlar; ithalatçının ödeme yapmaktan kaçınması (ticari risk), veya ithalatçının ödeme yapmak istemesine rağmen, ithalatçının ülkesinin konvertibl döviz yetersizliği nedeniyle transferin yapılmasının mümkün olamaması (transfer riski), veya ödemelerin üstüne bir takım fonlar (veya vergilerin) getirilmesi (mali riskler), veya ihracatçının sevk belgelerini doğru hazırlamaması (dokümantasyon riski) sonucu, mal bedelinin ödenmesinin gecikmesi veya tamamen ortadan kalkmasıdır. Ayrıca aracı bankanın, yurt dışından gelen dövizleri zamanında haber vermemesi, ihracat belgelerini dikkatli incelememesi ya da kaybetmesi, karşı bankanın ihracat dokümanlarını mal bedelini tahsil etmeden teslim etmesi de ödemeye ilişkin banka riskleri olarak sayılabilir.

Bu riskler, yalnızca ihracatçı ve ithalatçıyı değil, aracı finansman kuruluşlarını da yakından ilgilendirir. Zira bu risklerin ortaya çıkması halinde, aracı finansman kuruluşları da verdikleri kredileri geri alamama durumuyla karşılaşır. Bu risklerin yönetimi için, uluslararası ticarette kullanılan en aktif yöntemler; etkili bir sözleşme, sağlam ödeme sistemleri, akreditifler, banka havaleleri, ülke ve şirket istihbaratı, ihracat kredi sigortası, ve re-insurance (ikinci sigorta), teminatlar, dış ticarette kullanılan finansman teknikleri (forward, leasing vb), kur riskinden korunmak için vadeli opsiyon borsaları, future piyasaları, şube, mağaza, acente aracılığıyla satış, konsinye satış vb.’dir.

          3- Piyasa Riski
Piyasa riski; bir şirketin mali yapısının, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalar veya piyasalardaki zıt yöndeki fiyat hareketlerinden dolayı karşılaşabileceği riski ifade eder.

Vadeli ve vadesiz işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek başlıca piyasa riskleri şunlardır:
            Fiyat Riski
Bir malın ihracatçı tarafından sabit bir fiyatla alınıp, değişken bir endeksle dünya pazarlarında satılması veya değişken fiyatla alınıp, sabit fiyatla satılması olağandır. Bu arada geçen süre zarfında fiyatlarda bir değişme olursa, ihracatçının veya ithalatçının kar oranları değişecektir. Örneğin, vadeli olarak yapılan ihracatta, eğer fiyatlar değişirse ihracatçı veya ithalatçı şirketin bu işlemden dolayı karları etkilenecektir.
            Döviz Riski
Döviz riski, belli etkenlerle (siyasal olaylar, ödemeler dengesi açığı, vb.) ulusal para birimlerinin yabancı paralar karşısında değerinde meydana gelebilecek olumlu veya olumsuz değişimlerdir. Döviz riski, döviz kurlarında meydana gelen değişimlerden dolayı şirketlerin bilançoları veya yatırım portföyleri üzerinde kar veya zarara neden olmak suretiyle ortaya çıkar.

             Faiz Riski
Faiz riski, faiz oranlarında ortaya çıkan değişimlerden dolayı karşılaşılan risk olup, bu risk; herhangi bir yatırımdan beklenen getiriyi olumlu veya olumsuz etkiler veya şirketlerin yaptığı borçlanmalar üzerinde etkili olur. Zira faiz oranı vade sonunda elde edilecek veya dışarıya aktarılacak nakit akımları üzerinde doğrudan etki eder.

- Taşıma vb. giderlere katlanma:
        
ihracat ve ithalatın ve pazarlamada tüm masraflarını bilmek ve görünmez masrafları tahmin etmek . 
- Bilgilendirme:
       
ithalat ve ihracatın sıfır noktasından risk ve masrafları evrak ve senedler takip edilmektedir. ve bilgiler günceldir.
müşteri rekabet gücü ve rakiplerin gücünu tespit etmek.
- Yönetim ve teknik yardım:
       
ihracat ve ithalat yöntemleri mali işlemler (ödemeler) teslim şekilleri uzmanlarımız tarafınan yönendirilir.
CONTACT INFO:
VİAEXIM KİMYA PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
info@viaexim.com
 
T.M :     +90 551 555 11 88
 
                  This website VİAEXIM KİM PAZ SAN TIC LTD STI All Rights Reserved           Bu websitesi VİAEXIM KİM PAZ SAN TİC LTD ŞTİ Tüm Haklarına Sahib                 
Adres 1 : 2.OSB 83226 NOLU CAD NO: 9/D Başpınar - Gaziantep / TÜRKİYE   +9055515551188
Adres 2 : Molenstraat 203, 5711 KE Helmond / Hollanda                                         +31633719811
Adres 3 : Białobrzeska 13A, 02-370 Warszawa / Polonya                                        +48889363337
Adres 4 : 108 ave ne Metis Trail NE, Calgary, AB T3N 1A6 / Kanada                 +1 (825) 736-1359